Raporto pri la 63-a Kongreso de IKUE, 27-a de junio ĝis 3-a de julio 2010

 

IKUE jubileis en Parizo

 

Okaze de sia 100-jara jubileo, IKUE decidis kongresi en somero 2010 en Parizo, la urbo de sia fondiĝo. Bedaŭrinde oni trovis tie nur kongresejon, kiu taŭgis por 80 homoj, tiel ke jam preskaŭ duonan jaron antaŭ la kongreso ĉiuj lokoj elĉerpiĝis. Tiuj, kiuj sukcesis akiri lokon, povis esti feliĉaj: Je prezo, je kiu oni ricevas kutime en Parizo – laŭ turismaj gvidiloj – nur plej aĉajn tranoktejojn en plej malbonaj lokoj, ni povis loĝi en benediktana monaĥinejo apud la mondfama Baziliko de la Sankta Koro (Sacré-Cœur de Montmartre), sur monteto de kie prezentiĝas vasta panoramo de Parizo. Ne eblas imagi pli belan situon, kaj ankaŭ el ceteraj vidpunktoj (ekzemple la manĝoj) la ejo estis bonega, se oni pretis akcepti kelkajn regulojn de la benediktaninoj, ekzemple ke ne plu eblas eniri en la monaĥinejon post la 21-a horo vespere.

 

Dum en 1910 en Parizo preskaŭ 600 homoj ĉeestis la inaŭguron de la unua IKUE-kongreso, cent jarojn poste ni estis preskaŭ dekoble malpli, kaj ni ĉiuj komforte trovis lokojn dum Sankta Meso en la kripto de la Baziliko, kie cent jarojn antaŭe iel sukcesis enpremiĝi – laŭ tiama raporto en Espero Katolika - 400 kongresanoj.

 

La kongreso okazis en malfacila tempo por la Katolika Eklezio. „Eventuala diskuto pri ekzistantaj skandaloj en la Eklezio neniom valoras por IKUE, do ne valoras pridiskuti ilin.“, opiniis iuj, dum aliaj trovas grave lerni el ili. La temo do tamen menciiĝis ĉe Ronda Tablo pri la demando „Kion signifas esti katolika esperantisto?“, kie mi klopodis veki komprenon por pli progresemaj ideoj. Tiaj ideoj ja povas fonti el tre estiminda sopiro – la sopiro de homoj pri eklezio, kiun ili povas tutkore ami. IKUE klopodas konstrui pontojn inter katolikoj el diversaj landoj, kaj per ekumena dialogo ankaŭ inter kristanoj de diversaj konfesioj. Estus bone, se IKUE klopodus konstrui pontojn ankaŭ inter katolikoj kaj la sekulara mondo.

 

Same kiel antaŭ cent jaroj, ankaŭ ĉi-foje ni preĝis por la unueco de la kristanoj, kaj diskutis pri tio, kia estu tiu unueco. En la unua kongreso, oni konkludis (kvankam eble ne unuanime), ke tia unueco povas ekzisti nur sub gvido de la Papo. Ĉi-foje menciiĝis ankaŭ pli modernaj ideoj – ekzemple la penso pri „unueco en diverseco“, aŭ la espero de la teologo Hans Küng pri „nuligo de homfaritaj dogmoj, kiuj disigas la kristanojn“. Ĉar IKUE kunigas katolikojn kun malsamaj opinioj kaj malsamaj kulturaj fonoj, ne ĉiam facilas trovi interkonsenton. Ĉiukaze, en siaj retejo kaj revuo, IKUE certe plu traktos temojn unuavice el vidpunkto de Vatikano, ekzemple per traduko aŭ resumo de papaj dokumentoj. Kiu deziras legi alispecajn opiniojn en Esperanto, povas aboni al Monato aŭ Dia Regno, por kiuj verkas i.a. la eksaj IKUE-aktivuloj Stefan Maul kaj Jacques Tuinder.

 

La kongreso enhavis belajn spiritajn travivaĵojn, ekzemple esperantlingvan meson kun 200 (parte neesperantistaj) partoprenantoj en la Kapelo de la Mirakla Medalo. En agrabla rememoro restas ankaŭ la „anĝela“ kantado (franc- kaj latinlingva) de la bendiktaninoj dum iliaj preĝoj.

 

La atmosfero en la kongreso estis tre frata kaj amika. Dum en mia lando katolikaj episkopoj insultis unu la alian kaj la katolika laikaro dissplitiĝis inter la pli progresema Centra Komitato de la Germanaj Katolikoj kaj la pli konservativa, papisma Forumo de Germanaj Katolikoj, la IKUE-anoj respektoplene kaj amike rilatas unu al la alia. Okaze de la kongreso, la Papa Konsilio por Laikoj laŭdis IKUE (en salutvorto subskribita de ĝia prezidanto Kardinalo Stanisłav Ryłko) pro „konstanta kaj totala fideleco al la Instruado de la Eklezio“ – laŭdo, kiu ĝojigas iujn pli kaj aliajn malpli. Iuj kantis la Papan Himnon („Benedikton la 16-an, benu Dio, gardu lin“) el tuta koro, dum aliaj emfazus, ke himnojn meritas unuavice Dio kaj Jesuo. Sed ĉiuj sentis sin anoj de unu komunumo.

 

La venonta IKUE-Kongreso okazos en 2011 antaŭvideble en Kroatio, dum KELI planas soleni sian centjaran jubileon en aparta kongreso en Nederlando. Tio signifus, ke esceptokaze dum du jaroj – 2010 kaj 2011 – la frataj asocioj IKUE kaj KELI ne organizos komunan ekumenan kongreson.

 

Ulrich Matthias, 2010-07-04

 


 

La supran raporton ĉiu povas libere uzi kaj publikigi parte aŭ tute, same kiel ankaŭ miajn du fotojn sur la retpaĝo http://eo.wikipedia.org/wiki/IKUE-Kongreso_2010.

 

Vizitu ankaŭ la (ĵus beligitan) hejmpaĝon de UNU MONDO – esperantista partio por justa tutmondiĝo: http://www.unu-mondo.org